จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะศิลปกรรมศาสตร์เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะศิลปกรรมศาสตร์เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
11/2/2566 / 6 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะศิลปกรรมศาสตร์
รายวิชา การศึกษาภัณฑารักษ์ จำนวน ๔๐ คน
เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะศิลปกรรมศาสตร์เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖