สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
11/2/2566 / 4 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน ๒๐ คน
 เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖