โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรังเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรังเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
18/2/2566 / 7 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรังจำนวน ๖๗ คน
เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพู
ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรังเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรังเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรังเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖