โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ เข้าชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖
โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ เข้าชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖
12/3/2566 / 8 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์จำนวน ๑๒ คน 
 เข้าชมพิพิธบางลำพู ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖

โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ เข้าชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖