คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖
12/3/2566 / 4 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จำนวน ๒๑ คน
 เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖