วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๖
วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๖
12/3/2566 / 2 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จำนวน ๔ คน
 เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๖

วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๖