คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเด่นหล้า พระราม 5 จำนวน 60 คน เข้าชมพิพิธบางลำพู เมื่อวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566
คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเด่นหล้า พระราม 5 จำนวน 60 คน เข้าชมพิพิธบางลำพู เมื่อวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566
14/3/2566 / 8 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเด่นหล้า พระราม 5 จำนวน 60 คน 
เข้าชมพิพิธบางลำพู เมื่อวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566

คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเด่นหล้า พระราม 5 จำนวน 60 คน เข้าชมพิพิธบางลำพู เมื่อวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเด่นหล้า พระราม 5 จำนวน 60 คน เข้าชมพิพิธบางลำพู เมื่อวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเด่นหล้า พระราม 5 จำนวน 60 คน เข้าชมพิพิธบางลำพู เมื่อวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566
คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเด่นหล้า พระราม 5 จำนวน 60 คน เข้าชมพิพิธบางลำพู เมื่อวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566