เมื่อวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 นายชลทิตย์ ไชยจันทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ ถ่ายทำรายการ ณ พิพิธบางลำพู ร่วมกับกองบัญชาการช่วยรบที่ 1 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566
เมื่อวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 นายชลทิตย์ ไชยจันทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ ถ่ายทำรายการ ณ พิพิธบางลำพู ร่วมกับกองบัญชาการช่วยรบที่ 1 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566
16/3/2566 / 7 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

เมื่อวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 นายชลทิตย์ ไชยจันทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ ถ่ายทำรายการ ณ พิพิธบางลำพู ร่วมกับกองบัญชาการช่วยรบที่ 1จำนวน 4 นาย ซึ่งรายการมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยว วิถีชีวิต และวัฒนธรรม

เมื่อวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 นายชลทิตย์ ไชยจันทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ ถ่ายทำรายการ ณ พิพิธบางลำพู ร่วมกับกองบัญชาการช่วยรบที่ 1 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 เมื่อวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 นายชลทิตย์ ไชยจันทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ ถ่ายทำรายการ ณ พิพิธบางลำพู ร่วมกับกองบัญชาการช่วยรบที่ 1 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 เมื่อวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 นายชลทิตย์ ไชยจันทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ ถ่ายทำรายการ ณ พิพิธบางลำพู ร่วมกับกองบัญชาการช่วยรบที่ 1 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566
เมื่อวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 นายชลทิตย์ ไชยจันทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ ถ่ายทำรายการ ณ พิพิธบางลำพู ร่วมกับกองบัญชาการช่วยรบที่ 1 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 เมื่อวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 นายชลทิตย์ ไชยจันทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ ถ่ายทำรายการ ณ พิพิธบางลำพู ร่วมกับกองบัญชาการช่วยรบที่ 1 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566