วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566
วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566
17/3/2566 / 5 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จำนวน 32 คน

เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566

วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566