คณะนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยนานาชาติคิตามูระเฮ้าส์ เข้าชมพิพิธบางลำพูเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566
คณะนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยนานาชาติคิตามูระเฮ้าส์ เข้าชมพิพิธบางลำพูเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566
24/3/2566 / 23 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

คณะนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยนานาชาติคิตามูระเฮ้าส์ จำนวน 30 คน
เข้าชมพิพิธบางลำพู เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566

คณะนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยนานาชาติคิตามูระเฮ้าส์ เข้าชมพิพิธบางลำพูเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 คณะนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยนานาชาติคิตามูระเฮ้าส์ เข้าชมพิพิธบางลำพูเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 คณะนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยนานาชาติคิตามูระเฮ้าส์ เข้าชมพิพิธบางลำพูเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566
คณะนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยนานาชาติคิตามูระเฮ้าส์ เข้าชมพิพิธบางลำพูเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566