โครงการ Cultural District 2023 โดยสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพู ในวันที่ 22 และ 23 พฤษภาคม 2566
โครงการ Cultural District 2023 โดยสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพู ในวันที่ 22 และ 23 พฤษภาคม 2566
23/5/2566 / 23 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

โครงการ Cultural District 2023 โดยสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.)

เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพู ในวันที่ 22 และ 23 พฤษภาคม 2566

โครงการ Cultural District 2023 โดยสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพู ในวันที่ 22 และ 23 พฤษภาคม 2566 โครงการ Cultural District 2023 โดยสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพู ในวันที่ 22 และ 23 พฤษภาคม 2566 โครงการ Cultural District 2023 โดยสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพู ในวันที่ 22 และ 23 พฤษภาคม 2566
โครงการ Cultural District 2023 โดยสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพู ในวันที่ 22 และ 23 พฤษภาคม 2566