คณะจากมหาวิทยาลัย Kyoto Sangyo เข้าเยี่ยมพิพิธบางลำพูในวันที่ 9 สิงหาคม 2566
คณะจากมหาวิทยาลัย Kyoto Sangyo เข้าเยี่ยมพิพิธบางลำพูในวันที่ 9 สิงหาคม 2566
11/8/2566 / 2 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

คณะจากมหาวิทยาลัย Kyoto Sangyo เข้าเยี่ยมพิพิธบางลำพูในวันที่ 9 สิงหาคม 2566