คณะชมรมผู้เกษียณและเพื่อน ป.ป.ส. เข้าชมพิพิธบางลำพู เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567
คณะชมรมผู้เกษียณและเพื่อน ป.ป.ส. เข้าชมพิพิธบางลำพู เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567
2/6/2567 / 8 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

คณะชมรมผู้เกษียณและเพื่อน ป.ป.ส. เข้าชมพิพิธบางลำพู
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ิจำนวน 20 คน
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของข้าราชการผู้เกษียณอายุราชการของสำนักงาน ป.ป.ส.

คณะชมรมผู้เกษียณและเพื่อน ป.ป.ส. เข้าชมพิพิธบางลำพู เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 คณะชมรมผู้เกษียณและเพื่อน ป.ป.ส. เข้าชมพิพิธบางลำพู เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 คณะชมรมผู้เกษียณและเพื่อน ป.ป.ส. เข้าชมพิพิธบางลำพู เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567
คณะชมรมผู้เกษียณและเพื่อน ป.ป.ส. เข้าชมพิพิธบางลำพู เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 คณะชมรมผู้เกษียณและเพื่อน ป.ป.ส. เข้าชมพิพิธบางลำพู เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 คณะชมรมผู้เกษียณและเพื่อน ป.ป.ส. เข้าชมพิพิธบางลำพู เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567
คณะชมรมผู้เกษียณและเพื่อน ป.ป.ส. เข้าชมพิพิธบางลำพู เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 คณะชมรมผู้เกษียณและเพื่อน ป.ป.ส. เข้าชมพิพิธบางลำพู เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 คณะชมรมผู้เกษียณและเพื่อน ป.ป.ส. เข้าชมพิพิธบางลำพู เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567
คณะชมรมผู้เกษียณและเพื่อน ป.ป.ส. เข้าชมพิพิธบางลำพู เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567