คณะจากสำนักศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๒๐ คน
คณะจากสำนักศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๒๐ คน
25/12/2561 / 5 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

คณะจากสำนักศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพู ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑

คณะจากสำนักศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๒๐ คน คณะจากสำนักศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๒๐ คน คณะจากสำนักศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๒๐ คน