คณะจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒
คณะจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒
24/1/2562 / 5 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

คณะจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ คณะจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ คณะจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒
คณะจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ คณะจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒