คณะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จ.ชลบุรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลจำนวน ๗๕ ท่านเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
คณะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จ.ชลบุรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลจำนวน ๗๕ ท่านเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
12/2/2562 / 4 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

คณะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จ.ชลบุรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลจำนวน ๗๕ ท่านเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ คณะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จ.ชลบุรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลจำนวน ๗๕ ท่านเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ คณะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จ.ชลบุรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลจำนวน ๗๕ ท่านเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
คณะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จ.ชลบุรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลจำนวน ๗๕ ท่านเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒