คณะอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้นรุ่นที่ ๓๕ จากสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครจำนวน ๖๓ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
คณะอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้นรุ่นที่ ๓๕ จากสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครจำนวน ๖๓ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
15/2/2562 / 5 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

คณะอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้นรุ่นที่ ๓๕ จากสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครจำนวน ๖๓ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ คณะอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้นรุ่นที่ ๓๕ จากสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครจำนวน ๖๓ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ คณะอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้นรุ่นที่ ๓๕ จากสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครจำนวน ๖๓ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
คณะอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้นรุ่นที่ ๓๕ จากสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครจำนวน ๖๓ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒