คณะจาก สกว.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง วิธีการเก็บข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ วิทยากร อ.ศรีศักดิ์ วัลลิโภดม จำนวน ๓๐ คนขอใช้พื้นที่ห้องประชุมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
คณะจาก สกว.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง วิธีการเก็บข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ วิทยากร อ.ศรีศักดิ์ วัลลิโภดม จำนวน ๓๐ คนขอใช้พื้นที่ห้องประชุมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
21/2/2562 / 3 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

คณะจาก สกว.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง วิธีการเก็บข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ วิทยากร อ.ศรีศักดิ์ วัลลิโภดม จำนวน ๓๐ คนขอใช้พื้นที่ห้องประชุมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ คณะจาก สกว.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง วิธีการเก็บข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ วิทยากร อ.ศรีศักดิ์ วัลลิโภดม จำนวน ๓๐ คนขอใช้พื้นที่ห้องประชุมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ คณะจาก สกว.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง วิธีการเก็บข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ วิทยากร อ.ศรีศักดิ์ วัลลิโภดม จำนวน ๓๐ คนขอใช้พื้นที่ห้องประชุมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒