ชมรมจิตอาสา สำนักการแพทย์เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๖๘ คน
ชมรมจิตอาสา สำนักการแพทย์เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๖๘ คน
2/4/2562 / 4 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

ชมรมจิตอาสา สำนักการแพทย์เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๖๘ คน ชมรมจิตอาสา สำนักการแพทย์เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๖๘ คน ชมรมจิตอาสา สำนักการแพทย์เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๖๘ คน