คณะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำนวน ๒๗ คน เข้าเยี่ยมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๒
คณะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำนวน ๒๗ คน เข้าเยี่ยมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๒
19/4/2562 / 4 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา