คณะนิสิตจากคณะศึกษาศาสตร์เอกภาษาไทย จากมหาวิทยาลัยมหาสารคามจำนวน ๕๐ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๒
คณะนิสิตจากคณะศึกษาศาสตร์เอกภาษาไทย จากมหาวิทยาลัยมหาสารคามจำนวน ๕๐ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๒
23/4/2562 / 4 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

คณะนิสิตจากคณะศึกษาศาสตร์เอกภาษาไทย จากมหาวิทยาลัยมหาสารคามจำนวน ๕๐ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๒ คณะนิสิตจากคณะศึกษาศาสตร์เอกภาษาไทย จากมหาวิทยาลัยมหาสารคามจำนวน ๕๐ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๒