คณะนักศึกษาจากภาควิชา การออกแบบโฆษณา สาขาวิชานิเทศศิลป์ วิทยาลัยศิลปกรรม มหาวิทยาลัยรังสิตจำนวน ๕ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูและสัมภาษณ์พนักงานนำชมในวันศุกร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒
คณะนักศึกษาจากภาควิชา การออกแบบโฆษณา สาขาวิชานิเทศศิลป์ วิทยาลัยศิลปกรรม มหาวิทยาลัยรังสิตจำนวน ๕ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูและสัมภาษณ์พนักงานนำชมในวันศุกร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒
29/4/2562 / 9 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

คณะนักศึกษาจากภาควิชา การออกแบบโฆษณา สาขาวิชานิเทศศิลป์ วิทยาลัยศิลปกรรม มหาวิทยาลัยรังสิตจำนวน ๕ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูและสัมภาษณ์พนักงานนำชมในวันศุกร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ คณะนักศึกษาจากภาควิชา การออกแบบโฆษณา สาขาวิชานิเทศศิลป์ วิทยาลัยศิลปกรรม มหาวิทยาลัยรังสิตจำนวน ๕ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูและสัมภาษณ์พนักงานนำชมในวันศุกร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒