คณะจากโรงเรียนการอาหารนานาชาติ สวนดุสิตมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน ๑๘ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
คณะจากโรงเรียนการอาหารนานาชาติ สวนดุสิตมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน ๑๘ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
7/5/2562 / 7 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

คณะจากโรงเรียนการอาหารนานาชาติ สวนดุสิตมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน ๑๘ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ คณะจากโรงเรียนการอาหารนานาชาติ สวนดุสิตมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน ๑๘ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ คณะจากโรงเรียนการอาหารนานาชาติ สวนดุสิตมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน ๑๘ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒