คณะนักเรียนจากโรงเรียนจากโรงเรียนสิงห์สมุทร จำนวน ๑๖๐ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒
คณะนักเรียนจากโรงเรียนจากโรงเรียนสิงห์สมุทร จำนวน ๑๖๐ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒
18/8/2562 / 4 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

คณะนักเรียนจากโรงเรียนจากโรงเรียนสิงห์สมุทร จำนวน ๑๖๐ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ คณะนักเรียนจากโรงเรียนจากโรงเรียนสิงห์สมุทร จำนวน ๑๖๐ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒