คณะมนุษยศาสตร์ จากวิทยาลัยแสงธรรมเอกวิชาปรัชญาคริสตังจำนวน ๓๕ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒
คณะมนุษยศาสตร์ จากวิทยาลัยแสงธรรมเอกวิชาปรัชญาคริสตังจำนวน ๓๕ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒
10/9/2562 / 2 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

คณะมนุษยศาสตร์ จากวิทยาลัยแสงธรรมเอกวิชาปรัชญาคริสตังจำนวน ๓๕ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ คณะมนุษยศาสตร์ จากวิทยาลัยแสงธรรมเอกวิชาปรัชญาคริสตังจำนวน ๓๕ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒