คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพจำนวน ๑๗ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพจำนวน ๑๗ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒
20/9/2562 / 7 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพจำนวน ๑๗ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพจำนวน ๑๗ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพจำนวน ๑๗ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒