รายวิชาศึกษาทั่วไปภูมิปัญญาไทย วิทยาลัยเซาท์อีสท์บางกอกจำนวน ๓๕ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒
รายวิชาศึกษาทั่วไปภูมิปัญญาไทย วิทยาลัยเซาท์อีสท์บางกอกจำนวน ๓๕ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒
20/9/2562 / 4 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

รายวิชาศึกษาทั่วไปภูมิปัญญาไทย วิทยาลัยเซาท์อีสท์บางกอกจำนวน ๓๕ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ รายวิชาศึกษาทั่วไปภูมิปัญญาไทย วิทยาลัยเซาท์อีสท์บางกอกจำนวน ๓๕ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ รายวิชาศึกษาทั่วไปภูมิปัญญาไทย วิทยาลัยเซาท์อีสท์บางกอกจำนวน ๓๕ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒