คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชจำนวน ๗๕ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชจำนวน ๗๕ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒
18/10/2562 / 3 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชจำนวน ๗๕ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชจำนวน ๗๕ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชจำนวน ๗๕ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชจำนวน ๗๕ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒