คณะนิเทศศาสตร์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา จำนวน ๔๖ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒
คณะนิเทศศาสตร์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา จำนวน ๔๖ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒
20/10/2562 / 7 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

คณะนิเทศศาสตร์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา จำนวน ๔๖ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ คณะนิเทศศาสตร์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา จำนวน ๔๖ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒