คณะจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน ๑๕ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒
คณะจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน ๑๕ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒
30/10/2562 / 3 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

คณะจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน ๑๕ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒