คณะจากโรงเรียนนายร้อยสามพราน จำนวน ๔๐ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
คณะจากโรงเรียนนายร้อยสามพราน จำนวน ๔๐ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
14/11/2562 / 1 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

คณะจากโรงเรียนนายร้อยสามพราน จำนวน ๔๐ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ คณะจากโรงเรียนนายร้อยสามพราน จำนวน ๔๐ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒