คณะจากบริษัทจำกัดมหาชน อยุธยาแคปปิตอลเซอร์วิสเซส จำนวน ๒๐ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
คณะจากบริษัทจำกัดมหาชน อยุธยาแคปปิตอลเซอร์วิสเซส จำนวน ๒๐ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
15/11/2562 / 2 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

คณะจากบริษัทจำกัดมหาชน อยุธยาแคปปิตอลเซอร์วิสเซส จำนวน ๒๐ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ คณะจากบริษัทจำกัดมหาชน อยุธยาแคปปิตอลเซอร์วิสเซส จำนวน ๒๐ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ คณะจากบริษัทจำกัดมหาชน อยุธยาแคปปิตอลเซอร์วิสเซส จำนวน ๒๐ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒