คณะจากชมรมพัมนากายและจิต พัทยาจำนวน ๓๐ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒
คณะจากชมรมพัมนากายและจิต พัทยาจำนวน ๓๐ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒
13/12/2562 / 0 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

คณะจากชมรมพัมนากายและจิต พัทยาจำนวน ๓๐ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ คณะจากชมรมพัมนากายและจิต พัทยาจำนวน ๓๐ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ คณะจากชมรมพัมนากายและจิต พัทยาจำนวน ๓๐ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒