คณะจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์ จำนวน ๓๙ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒
คณะจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์ จำนวน ๓๙ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒
19/12/2562 / 3 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

คณะจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์ จำนวน ๓๙ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ คณะจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์ จำนวน ๓๙ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ คณะจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์ จำนวน ๓๙ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒