คณะจากโรงเรียนเมืองพัทยา ๑๑ (มัธยมสาธิต ๒๐๐ พัทยาจำนวน ๒๐๐ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓
คณะจากโรงเรียนเมืองพัทยา ๑๑ (มัธยมสาธิต ๒๐๐ พัทยาจำนวน ๒๐๐ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓
31/1/2563 / 4 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

คณะจากโรงเรียนเมืองพัทยา ๑๑ (มัธยมสาธิต ๒๐๐ พัทยาจำนวน ๒๐๐ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ คณะจากโรงเรียนเมืองพัทยา ๑๑ (มัธยมสาธิต ๒๐๐ พัทยาจำนวน ๒๐๐ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ คณะจากโรงเรียนเมืองพัทยา ๑๑ (มัธยมสาธิต ๒๐๐ พัทยาจำนวน ๒๐๐ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓
คณะจากโรงเรียนเมืองพัทยา ๑๑ (มัธยมสาธิต ๒๐๐ พัทยาจำนวน ๒๐๐ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓