คณะจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรมนำนักศึกษาจากคณะศิลปศึกษา จำนวน ๘๐ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓
คณะจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรมนำนักศึกษาจากคณะศิลปศึกษา จำนวน ๘๐ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓
25/8/2563 / 1 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

คณะจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรมนำนักศึกษาจากคณะศิลปศึกษา จำนวน ๘๐ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ คณะจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรมนำนักศึกษาจากคณะศิลปศึกษา จำนวน ๘๐ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ คณะจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรมนำนักศึกษาจากคณะศิลปศึกษา จำนวน ๘๐ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓
คณะจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรมนำนักศึกษาจากคณะศิลปศึกษา จำนวน ๘๐ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓