บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จำนวน ๓๐ คนเข้าเยี่ียมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จำนวน ๓๐ คนเข้าเยี่ียมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓
30/10/2563 / 4 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จำนวน ๓๐ คนเข้าเยี่ียมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓