โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ จำนวน ๖๒ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ จำนวน ๖๒ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
10/11/2563 / 6 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ จำนวน ๖๒ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ จำนวน ๖๒ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓