คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ จำนวน 75 คน เข้าชมพิพิธบางลำพูเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565
คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ จำนวน 75 คน เข้าชมพิพิธบางลำพูเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565
12/7/2565 / 9 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ
จำนวน 75 คน เข้าชมพิพิธบางลำพูเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565

คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ จำนวน 75 คน เข้าชมพิพิธบางลำพูเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ จำนวน 75 คน เข้าชมพิพิธบางลำพูเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565