วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา แผนกวิชาการออกแบบเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา แผนกวิชาการออกแบบเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕
25/8/2565 / 25 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา แผนกวิชาการออกแบบ
จำนวน ๔๕ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา แผนกวิชาการออกแบบเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา แผนกวิชาการออกแบบเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา แผนกวิชาการออกแบบเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕