คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๕
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๕
27/8/2565 / 36 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จำนวน ๑๓ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๕

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๕