คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๔-๖ เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๕
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๔-๖ เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๕
27/8/2565 / 25 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
นำนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๔-๖ จำนวน ๒๙ คน
เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๕

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๔-๖ เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๔-๖ เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๕