ชมรมอนุรักษ์ศิลปะ โบราณคดี และวัฒนธรรมพื้นบ้าน องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๕
ชมรมอนุรักษ์ศิลปะ โบราณคดี และวัฒนธรรมพื้นบ้าน องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๕
13/9/2565 / 7 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

ชมรมอนุรักษ์ศิลปะ โบราณคดี และวัฒนธรรมพื้นบ้าน องค์การนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน ๓๐ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๕

ชมรมอนุรักษ์ศิลปะ โบราณคดี และวัฒนธรรมพื้นบ้าน องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๕