วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์ สาขาวิชาการตลาด เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์ สาขาวิชาการตลาด เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕
14/9/2565 / 11 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์ สาขาวิชาการตลาด จำนวน ๑๐๓ คน
เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพู ในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์ สาขาวิชาการตลาด เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์ สาขาวิชาการตลาด เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์ สาขาวิชาการตลาด เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์ สาขาวิชาการตลาด เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕