ชมรมอยู่เย็นเป็นประโยชน์ หอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญ วัดญาณเวศกวัน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๕
ชมรมอยู่เย็นเป็นประโยชน์ หอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญ วัดญาณเวศกวัน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๕
11/10/2565 / 19 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

ชมรมอยู่เย็นเป็นประโยชน์ หอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญ วัดญาณเวศกวัน 

จำนวน ๔๔ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

ชมรมอยู่เย็นเป็นประโยชน์ หอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญ วัดญาณเวศกวัน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ ชมรมอยู่เย็นเป็นประโยชน์ หอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญ วัดญาณเวศกวัน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ ชมรมอยู่เย็นเป็นประโยชน์ หอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญ วัดญาณเวศกวัน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๕