โรงเรียนรุ่งอรุณเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพู ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
โรงเรียนรุ่งอรุณเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพู ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
11/2/2566 / 10 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

โรงเรียนรุ่งอรุณระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๑๒๐ คน
เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูระหว่างวันที่ ๗ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

โรงเรียนรุ่งอรุณเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพู ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โรงเรียนรุ่งอรุณเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพู ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โรงเรียนรุ่งอรุณเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพู ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
โรงเรียนรุ่งอรุณเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพู ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โรงเรียนรุ่งอรุณเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพู ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖