คณะจากวิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ เข้าชมพิพิธบางลำพูเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566
คณะจากวิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ เข้าชมพิพิธบางลำพูเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566
17/3/2566 / 12 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

คณะจากวิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณรจำนวน 23 รูป ครูจำนวน 8 คน

เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพู เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖

คณะจากวิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ เข้าชมพิพิธบางลำพูเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566