คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566
21/3/2566 / 9 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา จำนวน 32 คน
เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ 21 มีนาคม 2566

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566