คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านวังทองวัฒนา จังหวัดปทุมธานี จำนวน 145 คน เข้าชมพิพิธบางลำพู เมื่อวันที่ 28 และ 29 มีนาคม 2566
คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านวังทองวัฒนา จังหวัดปทุมธานี จำนวน 145 คน เข้าชมพิพิธบางลำพู เมื่อวันที่ 28 และ 29 มีนาคม 2566
29/3/2566 / 8 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านวังทองวัฒนา จังหวัดปทุมธานี 

จำนวน 145 คน เข้าชมพิพิธบางลำพู เมื่อวันที่ 28 และ 29 มีนาคม 2566

คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านวังทองวัฒนา จังหวัดปทุมธานี จำนวน 145 คน เข้าชมพิพิธบางลำพู เมื่อวันที่ 28 และ 29 มีนาคม 2566 คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านวังทองวัฒนา จังหวัดปทุมธานี จำนวน 145 คน เข้าชมพิพิธบางลำพู เมื่อวันที่ 28 และ 29 มีนาคม 2566 คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านวังทองวัฒนา จังหวัดปทุมธานี จำนวน 145 คน เข้าชมพิพิธบางลำพู เมื่อวันที่ 28 และ 29 มีนาคม 2566
คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านวังทองวัฒนา จังหวัดปทุมธานี จำนวน 145 คน เข้าชมพิพิธบางลำพู เมื่อวันที่ 28 และ 29 มีนาคม 2566