คณะนักศึกษาจากภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ เข้าชมพิพิธบางลำพู เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566
คณะนักศึกษาจากภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ เข้าชมพิพิธบางลำพู เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566
31/3/2566 / 10 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

คณะนักศึกษาจากภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ 
จำนวน 33 คน เข้าชมพิพิธบางลำพู เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566

คณะนักศึกษาจากภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ เข้าชมพิพิธบางลำพู เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 คณะนักศึกษาจากภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ เข้าชมพิพิธบางลำพู เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566